Zvláštní ustanovení pro 19. ročník

Zvláštní ustanovení pro 19. ročník

Veteráni Čelkovice:

Každá řádná soutěž má svá pravidla. Nejinak je tomu v případě 19. ročníku Veteráni Čelkovice, jehož sportovní, technická, hygienická a protiepidemiologická pravidla najdete v tomto článku.

SPORTOVNÍ PRAVIDLA

Večerní jízda Táborem i 19. ročník setkání historických vozidel Veteráni Čelkovice 2021 jsou organizovány jako orientační jízda podle trasy vyznačené na mapě a popisu důležitých orientačních bodů. Její součástí jsou testy přesnosti (RT) s předem známou délkou a stanovenou průměrnou rychlostí, při jejichž průjezdu je cílem posádky přiblížit se co nejvíce ideálnímu času. Start do testu je z pevného místa, čas se měří od okamžiku pohnutí vozidla vpřed. V cíli posádka nezastavuje, čas jejího průjezdu zachycuje fotobuňka. Na trase je rovněž několik průjezdních kontrol (PC). V nich musí posádka zastavit, případně splnit bodovaný úkol pořadatele. Minutí místa průjezdní kontroly, případně nezastavení v ní je penalizováno trestnými body.


Vozidla jsou pořadatelem rozdělena do tří kategorií podle data výroby:
1 – do roku výroby 1945
2 – roku výroby 1946 až 1970
3 – od roku výroby 1971
Současně se vozidla dělí na automobily (kategorie A1, A2, A3) a motocykly (M1, M2, M3).

Vyhodnocení je provedeno podle kategorií na základě odchylky od ideálního času v jednotlivých testech přesnosti, v případě prvního dopoledního testu RT1, který je totožný s prvním odpoledním testem RT3, se navíc vyhodnocuje rozdíl z obou dosažených časů. K takto dosaženým časovým ztrátám připočítává pořadatel časové penalizace z průjezdních kontrol, případně trestný čas za chybně splněný úkol. Takto získaný počet trestných sekund se přepočítává koeficientem stáří vozidla podle zásady čím starší vozidlo, tím nižší koeficient (například pro automobil z roku 1923 se výsledek vynásobí koeficientem 1,23). Pořadatel může vypsat i speciální soutěže, které vyhodnotí samostatně, bez vlivu na hodnocení podle kategorií.

Soutěžní jízda se koná za běžného provozu, posádky dodržují platné dopravní a bezpečnostní předpisy a zodpovídají za případnou škodu způsobenou jiným posádkám nebo třetím osobám. Tuto skutečnost berou na vědomí a souhlas s ní stvrzují svým podpisem na startovní listině při registraci.


TECHNICKÁ PRAVIDLA

Soutěže se mohou zúčastnit pouze vozidla, způsobilá pro provoz na veřejných komunikacích. Za jejich technický stav odpovídá posádka.


HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA

Soutěžící se při registraci prokážou platným certifikátem o ukončeném očkování proti Covidu-19, potvrzením o prodělané nemoci Covic-19 nejvýše před 180 dny nebo PCR testem ne starším jak 7 dní, případně antigenním testem ne starším jak 3 dny. Během akce dodržují všechna platná hygienická opatření.


Za pořadatelský tým, dne 24. 9. 2021
Ing. Marcel Gause