Zvláštní ustanovení pro 20. ročník

Zvláštní ustanovení pro 20. ročník

Veteráni Čelkovice:

Každá řádná soutěž má svá pravidla. Nejinak je tomu v případě 20. ročníku Veteráni Čelkovice, jehož sportovní a technická pravidla najdete v tomto článku.

SPORTOVNÍ PRAVIDLA

III. Večerní jízda Táborem i 20. ročník setkání historických vozidel Veteráni Čelkovice 2022 jsou organizovány jako orientační jízda podle trasy vyznačené na mapě a popisu důležitých orientačních bodů. Její součástí jsou testy přesnosti (RT) s předem známou délkou a stanovenou průměrnou rychlostí, při jejichž průjezdu je cílem posádky přiblížit se co nejvíce ideálnímu času. Start do testu je z pevného místa, čas se měří od okamžiku projetí vozidla fotobuňkou. V cíli posádka nezastavuje, čas jejího průjezdu zachycuje další fotobuňka. Na trase je rovněž několik průjezdních kontrol (PC). V nich musí posádka zastavit, případně splnit bodovaný úkol pořadatele. Minutí místa průjezdní kontroly, případně nezastavení v ní je penalizováno trestnými body.

Vozidla jsou pořadatelem rozdělena do tří kategorií podle data výroby:
1 – do roku výroby 1945
2 – roku výroby 1946 až 1970
3 – od roku výroby 1971
Současně se vozidla dělí na automobily (kategorie A1, A2, A3) a motocykly (M1, M2, M3).

Vyhodnocení je provedeno podle kategorií na základě odchylky od ideálního času v jednotlivých testech přesnosti, v případě prvního dopoledního testu RT1, který je totožný s prvním odpoledním testem RT3, se navíc vyhodnocuje rozdíl z obou dosažených časů. K takto dosaženým časovým ztrátám připočítává pořadatel časové penalizace z průjezdních kontrol, případně trestný čas za chybně splněný úkol. Takto získaný počet trestných sekund se přepočítává koeficientem stáří vozidla podle zásady čím starší vozidlo, tím nižší koeficient (například pro automobil z roku 1923 se výsledek vynásobí koeficientem 1,23). Pořadatel může vypsat i speciální soutěže, které vyhodnotí samostatně, bez vlivu na hodnocení podle kategorií.

Soutěžní jízda se koná za běžného provozu, posádky dodržují platné dopravní a bezpečnostní předpisy a zodpovídají za případnou škodu způsobenou jiným posádkám nebo třetím osobám. Tuto skutečnost berou na vědomí a souhlas s ní stvrzují svým podpisem na startovní listině při registraci

TECHNICKÁ PRAVIDLA

Soutěže se mohou zúčastnit pouze vozidla, způsobilá pro provoz na veřejných komunikacích. Za jejich technický stav odpovídá posádka.

STARTOVNÉ

Startovné se týká pouze sobotní části akce, tedy 20. ročníku Veteráni Čelkovice. Úhradu provede startující v hotovosti při registraci v den konání setkání.

Startovné pro účastníka (= řidiče) se skládá ze základního vkladu ve výši 350 Kč + 150 Kč za oběd.

Základní vklad zahrnuje: účast na akci, označení vozidla startovním číslem, měření v testech přesnosti a zpracování výsledků, samolepky s logem soutěže a dárkové předměty s vazbou na akci, DVD s filmem a fotografiemi z předchozího ročníku, brožuru o dvacetileté historii novodobých Čelkovic, drobné občerstvení během odpolední části soutěže, mapu s trasou soutěže, pamětní diplom, trofeje pro vítěze jednotlivých kategorií.

Další členové posádky základní vklad neplatí, při registraci si mohou objednat oběd za 150 Kč. Počet členů posádky není omezen.

 

Za pořadatelský tým, dne 23. 9. 2022
Ing. Marcel Gause